Projekt Dydyńskie MPK – Międzypokoleniowy Przekaz Kultury / Narodowe Centrum Kultury/ Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2016

Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek, Promocji i Wypoczynku w Dydni został beneficjantem prestiżowego programu Dom Kultury +
Program Dom Kultury+, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury, realizowany jest zgodnie z założeniami Paktu dla Kultury. Celem działań podejmowanych w ramach programu jest poszerzenie dostępu do kultury, stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi współpracy, komunikacji, pobudzenie aktywności obywatelskiej w przestrzeni kultury, wykreowanie warunków sprzyjających nowoczesnej edukacji kulturalnej i artystycznej.
W ramach programu DOM KULTURY+ złożono 126 wniosków. Wyłoniono 50 beneficjentów, którzy otrzymają dofinansowanie na realizację zadania w tym Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek, Promocji i Wypoczynku w Dydni . Wniosek stworzył dyr GOKBPiW w Dydni Jacek Adamski i uplasował się na 6 miejscu w Polsce.
Program skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej. Główny nacisk programu położony jest na nawiązywanie przez dom kultury stałych relacji z mieszkańcami miejscowości, na terenie których działa. Odkrywanie talentów i wzmacnianie potencjału społecznego ma owocować stworzeniem wspólnych projektów na rzecz społeczności lokalnych i przestrzeni publicznej.
Działania podejmowane przy realizacji zadań mają służyć przede wszystkim: inicjowaniu nowych praktyk w zarządzaniu instytucją kultury, odkrywaniu i pobudzaniu aktywności społecznej, wspomaganiu rozwoju kapitału społecznego i kulturowego, a także poznawaniu nowych możliwości współpracy z mieszkańcami. Jednym z oczekiwanych efektów Programu jest wzmocnienie roli domu kultury jako miejsca otwartego, wspólnego dla wszystkich mieszkańców.

bez-tytulu

15 czerwca 2016 roku w Wiejskim Domu Kultury w Dydnia  odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej oceniającej projekty złożone w Konkursie na Inicjatywy Lokalne, organizowanym w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2016.

Do Konkursu wpłynęło 10  wniosków o różnorodnej tematyce i skierowanych do różnych grup odbiorców, z czego 10 wniosków przeszło pozytywnie ocenę formalną i zostało dopuszczonych do oceny merytorycznej. Klika wniosków mimo pozytywnej oceny formalnej, merytorycznie odbiegało od założeń inicjatyw lokalnych a tym samym programu                Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2016.
Komisja zakwalifikowała do następnego etapu następujące inicjatywy:

Lp. Tytuł projektu Wnioskodawca Kwota wnioskowana Punkty Kwota otrzymana
1. Gmina Dydnia w obiektywie Tomasz Żaczek 7 000 zł 32 5 000 zł
2. Muzykalna Dydnia Agnieszka Pelczar 6 200 zł 29 5 000 zł
3. Polskie Kresy Wschodnie do 1945 roku – spotkania wielopokoleniowe Bogusława Krzywonos 2 800 zł 24 2 200 zł
4. Międzypokoleniowe Spotkanie z Kulturą Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Końskie 5 900 zł 24 3 900 zł
5. Ocalić od zapomnienia tradycje pożarnicze wśród mieszkańców wsi Krzywe OSP Krzywe 9 980 zł 14 3 500 zł
6. Dogonić „Przepióreczkę” czyli muzyczne Niebocko Koło Gospodyń Wiejskich w Niebocku 5 300 zł 14 3 500 zł

Po konsultacjach z wnioskodawcami jak i po zaczerpnięciu wiążących opinii w Narodowym Centrum Kultury postanowiono jak powyżej. Niektóre projekty nie miały charakteru innowacyjnego w pełnym zakresie. Część kosztów zgodnie z zaleceniami DK+ zostało zredukowanych poprzez współprace z GOK i UG w Dydni.

Inicjatywy mieszkańców / Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2016

Gmina Dydnia w obiektywie

Inicjator Tomasz Żaczek

Celem projektu jest stworzenie aplikacji internetowej wirtualnego spaceru po Gminie Dydnia jako miejsca posiadającego cenny zasób dóbr kulturowych i przyrodniczych. Projekt ma na celu poprawę wizerunku gminy, poprawę atrakcyjności turystycznej jak również zwiększenia zainteresowania Gminą. Dzięki organizacji warsztatów w każdej miejscowości, mieszkańcy będą mogli pochwalić się, co warto zobaczyć i pokazać w danej miejscowości. Osoba koordynująca z grupy nieformalnej będzie pomagała w ustaleniu priorytetowych informacji do promowania w wirtualnym spacerze po danej miejscowości. W czasach gdzie dominującym środkiem informacji jest internet wirtualny spacer po Gminie Dydnia umożliwi zapoznanie z tym co warto zobaczyć, czym warto się pochwalić i co zachęci turystów do odwiedzania ich miejscowości. Gmina Dydnia związane z nią legendy, ludzie, tradycję, zwyczaje oraz dobra kulturowe i przyrodnicze będą prezentowane w wirtualnym spacerze który w sposób nowoczesny i atrakcyjny zachęci do przyjazdu na tereny nadsańskie Gminy Dydnia

Międzypokoleniowe Spotkanie z Kulturą
Inicjator Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Końskie

Celem projektu jest podtrzymanie tradycji i dziedzictwa wielokulturowego. Pierwszym etapem inicjatywy będzie przygotowanie śpiewnika przyśpiewek regionalnych i biesiadnych, który ma na celu uchronienie od zapomnienia starych pieśni i przekazanie ich innym pokoleniom. Drugi etap to wycieczka do Kazimierza Dolnego, który jest jednym z najbardziej urokliwych i najcenniejszych miejsc w Polsce. Zwieńczeniem projektu będzie otwarcie galerii zdjęć i plener malarski w miejscowości Końskie, gdzie zostaną przelane na płótno wrażenia z wycieczki. Wystawa prac odbędzie się w Bibliotece Publicznej w Końskiem, gdzie zajęcia z malarstwa będą odbywać się cyklicznie. Punktem kulminacyjnym będzie ognisko i wspólne śpiewanie przyśpiewek wcześniej odtworzonych.

 

Polskie Kresy Wschodnie do 1945 roku spotkania wielopokoleniowe
Inicjator Bogusława Krzywonos

Projekt ma na celu przekazanie historii, kultury, nauki polskich kresów wschodnich. Jest to ukazanie młodemu polskiemu pokoleniu jak w czasach przed rokiem 1945 ludzi żyli na terenach Gminy Dydnia, jak wyglądało ich codzienne życie . Dzięki temu projektowi przybliży się wiele aspektów historyczno kulturowych. Dzięki wystawom fotograficznym jak również wspomnień z dzieciństwa starszych mieszkańców Wsi Krzywe i nie tylko . Wystawa fotograficzna pamiątek z dzieciństwa, programy artystyczne oraz muzyczne przybliża okres przed rokiem 1945.Dzięki takim wystawą możemy przenieść się w czasy przesiedleń mieszkańców z tych terenów . Ma to na celu wymianę międzypokoleniową między mieszkańcami Gminy . Projekt został wybrany ze względów bardzo dobrego przybliżenia historii mieszkańców Wsi Krzywe, jak również historii terenów nadsańskich Gminy Dydnia.

Muzykalna Dydnia
Inicjator Agnieszka Pelczar

Projekt ma na celu organizację warsztatów wokalnych i instrumentalnych. W ramach inicjatywy pragniemy połączyć siły scholii oraz osób z orkiestry dętej Gminy Dydnia i poszerzyć repertuar a następnie wyjść z nim do ludzi. Zaangażować osoby które maja potencjał wokalny i instrumentalny. Projekt będzie realizowany w 3 etapach warsztaty z instrumentem oraz przygotowanie repertuaru, następnie opracowanie studyjne i nagranie płyt. Etapem zwieńczającym będzie spotkanie muzyczno warsztatowe z mieszkańcami. Będzie to wspólne śpiewanie i gra na instrumentach , gdzie zainteresowani będą mogli poznać i wspólnie śpiewać pieśni religijne i ludowe oraz nauczyć się fragmentu gry prostego utworu muzycznego. Warsztaty pozwolą starszym na przypomnienie sobie, młodszym zaś na poznanie utworów o różnym charakterze , szczególnie tych , o których coraz częściej zapominamy.

Ocalić od zapomnienia tradycje pożarnicze wśród mieszkańców wsi Krzywe
Inicjator OSP Krzywe

W ramach projektu pragniemy przybliżyć historię OSP Krzywe w latach 1946 2016. Informację o przynależności do OSP w latach powojennych przekażą honorowi druhowie OSP Krzywe. Zostanie także dla mieszkańców zorganizowany konkurs z wiedzy o OSP w Krzywem. Projekt ma na celu przybliżenie ginącej wiedzy o Ochotniczych Strażach Pożarnych. Coraz bardziej zauważalna jest ginąca chęć przynależności do OSP, dzięki temu projektowi przybliżenie historii, kultury i wiedzy o Strażach Pożarnych ma zachęcić młodych ludzi do włączenia się w szeregi OSP i zapisania się w kartach historii dla innych pokoleń. Podsumowaniem spotkania oraz konkursu będzie wydanie monografii o dziejach Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywem w latach 1946 2016.

 

Dogonić „Przepióreczkę” czyli muzyczne Niebocko
Inicjator Koło Gospodyń Wiejskich w Niebocku

Kapela “Przepióreczka” to 30 lat tradycji. Warsztaty, które będą zorganizowane maja na celu ukazanie pokoleniom ukazanie tradycji zespołu. Warsztaty muzyczne maja na celu utrwalenie polskich przyśpiewek, tradycji ludowych , regionalnych potraw. Będzie to zachowanie dla następnych pokoleń tego, co Kapela Ludowa wraz z KGW w Niebocku kultywowała przez lata. To nauka pokoleń szacunku do dorobku starszych i zasłużonych ludzi.