Deklaracja dostępności Gminny Ośrodek Kultury Bibliotek Promocji i Wypoczynku w Dydni

Gminny Ośrodek Kultury Bibliotek Promocji i Wypoczynku w Dydni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminny Ośrodek Kultury Bibliotek Promocji i Wypoczynku w Dydni.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Zobacz: Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej

Treści niedostępne

 • • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • • załączniki w postaci skanów dokumentów np w formacie .pdf, .jpg nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych

Wyłączenia

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.- jeśli strona spełnia większość wymagań opisanych w załączniku 1. do ustawy,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Wojciech Wojnar.
 • E-mail: gok_dydnia@interia.pl
 • Telefon: 134303036

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor GOKBPiW w Dydni
 • Adres: Dydnia 84
 • E-mail: gok_dydnia@interia.pl
 • Telefon: 134303036

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Wejścia  do budynku Wiejskiego Domu Kultury oraz na sale widowiskową  nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych (brak podjazdu, brak wind).
 2. Na poziomie parteru wejście do toalety i sama toaleta dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych.
 3. W budynku brak jest dostosowań takich jak pochylnie, platformy, informacja głosowa, pętle indukcyjne.
 4. Dopuszcza się prawo wstępu z psem asystującym.
 5. Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online.