GMINNY KONKURS PLASTYCZNY NA WYKONANIE STROIKA ORAZ SZOPKI BOŻONARODZENIOWEJ

KONKURS SKIEROWANY JEST DO MIESZKAŃCÓW Z TERENU GMINY DYDNIA. CELEM KONKURSU JEST MIĘDZY INNYMI PROPAGOWANIE PIĘKNEJ TRADYCJI SZOPKARSTWA I KULTYWOWANIE OBRZĘDÓW ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA, ORAZ POPULARYZACJA TWÓRCZOŚCI UTALENTOWANYCH MIESZKAŃCÓW GMINY DYDNIA.

REGULAMIN KONKURSU:

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

ORGANIZATOR KONKURSU GOKBPIW W DYDNI

CELEM KONKURSU JEST:

  • PROPAGOWANIE PIĘKNEJ TRADYCJI SZOPKARSTWA POLSKIEGO
  • ZACHOWANIE TRADYCJI STROIKÓW ORAZ SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH,
  • ROZWIJANIE WRAŻLIWOŚCI ESTETYCZNEJ UZDOLNIONYCH PLASTYCZNIE MIESZKAŃCÓW GMINY DYDNIA

TEMATYKA KONKURSU:

ZADANIEM UCZESTNIKÓW JEST SAMODZIELNE WYKONANIE PRZESTRZENNEJ PRACY PLASTYCZNEJ – SZOPKI BOŻONARODZENIOWEJ STAŁEJ LUB RUCHOMEJ LUB STROIKA BOŻONARODZENIOWEGO. KONIECZNIE Z UWZGLĘDNIENIEM ELEMENTÓW TRADYCJI BOŻEGO NARODZENIA.

WARUNKI KONKURSU:

W KONKURSIE MOGĄ BRAĆ UDZIAŁ UCZNIOWIE PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ W KATEGORII BEZ OGRANICZEŃ WIEKOWYCH -OSOBY PRYWATNE

PRACE OCENIANE BĘDĄ W KATEGORIACH:

-PRZEDSZKOLA ORAZ KLASY „O”

-KLASY I-III

-KLASY IV-VI

-KLASY VII-VIII

-KATEGORIA RODZINNA

-KATEGORIA BEZ OGRANICZEŃ WIEKOWYCH (OSOBY NIE MIESZCZĄCE SIĘ

W POWYŻSZYCH KATEGORIACH)

KAŻDE PRZEDSZKOLE, SZKOŁY ORAZ OSOBY PRYWATNE (KATEGORIA BEZ OGRANICZEŃ WIEKOWYCH) MOGĄ DOSTARCZAĆ PO JEDNEJ PRACY (STROIK I SZOPKA) W DANEJ KATEGORII.

PRACE NA KONKURS NALEŻY DOSTARCZYĆ DO DNIA 15 GRUDNIA 2022R. DO GODZINY 16.00 DO BUDYNKU GOK W DYDNI.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I OGŁOSZENIE WYNIKÓW ODBĘDZIE SIĘ 21 GRUDNIA 2022 R. W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W DYDNI.

PO OGŁOSZENIU WYNIKÓW WSZYSTKIE PRACE KONKURSOWE ZOSTANĄ ZAPREZENTOWANE NA WYSTAWIE.

UWAGA: PRACE BEZ PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONEJ I CZYTELNEJ METRYCZKI KONKURSOWEJ NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE W KONKURSIE.

Metryczka uczestnika Konkursu Plastycznego na Wykonanie Stroika oraz Szopki Bożonarodzeniowej

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA
KATEGORIA
NAZWA SZKOŁY (DOTYCZY UCZNIÓW)
TELEFON KONTAKTOWY
Wyrażam zgodę na udostępnianie mojego wizerunku w postaci zdjęć z konkursu przez organizatora w celach promocyjnych na stronach Gminnego Ośrodka Kultury w Dydni oraz współpracujących portalach internetowych.

PODPIS UCZESTNIKA /OPIEKUNA

plakat