plakat 

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY NA WYKONANIE STROIKA ORAZ SZOPKI BOŻONARODZENIOWEJ
 
KONKURS SKIEROWANY JEST DO MIESZKAŃCÓW Z TERENU GMINY DYDNIA. CELEM KONKURSU JEST MIĘDZY INNYMI PROPAGOWANIE PIĘKNEJ TRADYCJI SZOPKARSTWA I KULTYWOWANIE OBRZĘDÓW ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA, ORAZ POPULARYZACJA TWÓRCZOŚCI UTALENTOWANYCH MIESZKAŃCÓW GMINY DYDNIA.
REGULAMIN KONKURSU:
POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. ORGANIZATOR KONKURSU GOKBPIW W DYDNI
2. CELEM KONKURSU JEST:
• PROPAGOWANIE PIĘKNEJ TRADYCJI SZOPKARSTWA POLSKIEGO
• ZACHOWANIE TRADYCJI STROIKÓW ORAZ SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH,
• ROZWIJANIE WRAŻLIWOŚCI ESTETYCZNEJ UZDOLNIONYCH PLASTYCZNIE MIESZKAŃCÓW GMINY DYDNIA
3. TEMATYKA KONKURSU:
ZADANIEM UCZESTNIKÓW JEST SAMODZIELNE WYKONANIE PRZESTRZENNEJ PRACY PLASTYCZNEJ – SZOPKI BOŻONARODZENIOWEJ STAŁEJ LUB RUCHOMEJ LUB STROIKA BOŻONARODZENIOWEGO. KONIECZNIE Z UWZGLĘDNIENIEM ELEMENTÓW TRADYCJI BOŻEGO NARODZENIA.
4. WARUNKI KONKURSU:
W KONKURSIE MOGĄ BRAĆ UDZIAŁ UCZNIOWIE PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ W KATEGORII BEZ OGRANICZEŃ WIEKOWYCH -OSOBY PRYWATNE
5. PRACE OCENIANE BĘDĄ W KATEGORIACH:
• PRZEDSZKOLA ORAZ KLASY „O”
• KLASY I-III
• KLASY IV-VI
• KLASY VII-VIII
• KATEGORIA RODZINNA
• KATEGORIA BEZ OGRANICZEŃ WIEKOWYCH (OSOBY NIE MIESZCZĄCE SIĘ W POWYŻSZYCH KATEGORIACH)
6. KAŻDE PRZEDSZKOLE, SZKOŁY ORAZ OSOBY PRYWATNE (KATEGORIA BEZ OGRANICZEŃ WIEKOWYCH) MOGĄ DOSTARCZAĆ PO JEDNEJ PRACY (STROIK I SZOPKA) W DANEJ KATEGORII.
7. PRACE NA KONKURS NALEŻY DOSTARCZYĆ DO DNIA 14 GRUDNIA 2021 R. DO GODZINY 16.00 DO BUDYNKU GOK W DYDNI.
8. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I OGŁOSZENIE WYNIKÓW ODBĘDZIE SIĘ 17 GRUDNIA 2021 R. W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W DYDNI.
9. PO OGŁOSZENIU WYNIKÓW WSZYSTKIE PRACE KONKURSOWE ZOSTANĄ ZAPREZENTOWANE NA WYSTAWIE.
10. UWAGA: PRACE BEZ PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONEJ I CZYTELNEJ METRYCZKI KONKURSOWEJ NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE W KONKURSIE.
 
W PRZYPADKU WPROWADZENIA OBOSTRZEŃ ZWIĄZANYCH Z PANDEMIĄ COVID-19 ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN W REGULAMINIE KONKURSU.
 
 
Metryczka uczestnika Konkursu Plastycznego na Wykonanie Stroika oraz Szopki Bożonarodzeniowej
IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA –
KATEGORIA –
NAZWA SZKOŁY (DOTYCZY UCZNIÓW)-
TELEFON KONTAKTOWY-
Wyrażam zgodę na udostępnianie mojego wizerunku w postaci zdjęć z konkursu przez organizatora w celach promocyjnych na stronach Gminnego Ośrodka Kultury w Dydni oraz współpracujących portalach internetowych.
PODPIS UCZESTNIKA /OPIEKUNA