Regulamin
ogólnopolskiego konkursu literackiego „1920”
§ 1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie literackim związanym z setną
rocznicą Bitwy Warszawskiej, zwanym w dalszej części Regulaminu „Konkursem”.
2. Organizatorem konkursu jest Biuro Programu „Niepodległa”, zwane dalej Organizatorem.
§ 2
Cel Konkursu
Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy o polskiej historii XX wieku, o przyczynach,
przebiegu i skutkach wojny polsko-bolszewickiej. Konkurs ma skłonić uczestników do
przypomnienia bohaterów tamtych czasów, do pokazania wysiłku całego społeczeństwa
nowoodrodzonej Polski, poprzez stworzenie literackiej panoramy roku 1920.
§ 3
Temat Konkursu
Tematem Konkursu jest tekst opowiadający o roku 1920, mogący opierać się na prawdziwych
zdarzeniach bądź osobach, jak również będący efektem wyłącznie wyobraźni autora. Wskazane
jest, aby tekst odnosił się zwłaszcza do wydarzeń związanych z wojną polsko-bolszewicką i
Bitwą Warszawską. Historia powinna być przedstawiona w sposób literacki.
§ 4
Ważne terminy
1. Konkurs trwa od 15 czerwca roku do dnia 15 sierpnia 2020 roku.
2. Prace konkursowe należy przesłać do 15 sierpnia 2020 roku na adres
konkurs@niepodlegla.gov.pl
3. Ogłoszenie wyników (poprzez podanie imienia i nazwiska oraz tytułu zwycięskich
opowiadań) nastąpi do 15 października 2020. O szczegółach ogłoszenia wyników
Organizatorzy poinformują w późniejszym terminie na stronie internetowej
www.niepodlegla.gov.pl
4. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu nadsyłania tekstów oraz
ogłoszenia wyników Konkursu.
§ 5
Warunki uczestnictwa
1. Konkurs jest przeznaczony dla osób, które ukończyły 16 rok życia.
2. W przypadku osób niepełnoletnich konieczne jest dołączenie do zgłoszenia zgody
na uczestnictwo podpisane przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad
dzieckiem. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
3. W konkursie nie ma wyróżnionych kategorii konkursowych. Dopuszczane są teksty:
obyczajowe, kryminalne, thrillery, sensacyjne, romanse, reportaże, fantastyka, komedia, bądź
stanowiące miks gatunkowy. Nie jest konieczne określanie gatunku pracy.
4. Teksty muszą być pisane prozą.
5. Tekst nie może przekraczać max. 30 000 znaków ze spacjami.
6. Szkice opowiadań nie będą przyjmowane.
7. Tekst powinien być zapisane w formacie .odt, .doc lub .docx.
8. Tekstów nie należy podpisywać imieniem i nazwiskiem, a wybranym przez siebie
pseudonimem.
9. W mailu zgłoszeniowym należy załączyć plik z tekstem jako załącznik.
10. W treści maila należy podać swój pseudonim, tytuł tekstu, imię i nazwisko, adres
do korespondencji.
11. Jedna osoba może zgłosić jeden tekst.
12. Tekst musi być pracą własną.
13. Teksty nie mogą być wcześniej publikowane.
14. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem udziału w konkursie.
Złożenie oświadczenia nie jest obowiązkowe, ale niezłożenie oświadczenia uniemożliwia wzięcie
udziału w konkursie. Podpisane oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do
Regulaminu, należy przesłać wraz z pracą konkursową. Załącznik nr 1 do Regulaminu stanowi
informacja „Obowiązek informacyjny dla uczestników konkursu”.
15. Wyrażenie zgody na akceptację Regulaminu następuje poprzez złożenie oświadczenia,
którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
§ 6
Nagrody
1. Organizator przewiduje przyznanie do 10 równoważnych nagród w konkursie, bez podziału
na miejsca.
2. Każda nagroda wyniesie 4 000 zł brutto.
3. Koszty nagród, o których mowa w ust. 2, pokrywa w całości Biuro Programu „Niepodległa”.
4. Możliwe jest przyznanie wyróżnień, jednak bez nagrody finansowej.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieprzyznania nagród lub przyznania mniejszej
ilości nagród, jeśli poziom artystyczny i literacki prac nie będzie zadowalający.
6. Najlepsze opowiadania zostaną opublikowane w antologii pokonkursowej „1920”.
7. Nie ma możliwości zamiany wydania tekstu na ekwiwalent finansowy.
8. Wybór tekstów dokonany przez jury jest ostateczny i wiążący i nie podlega procedurze
odwoławczej.
9. Dyrektor Biura Programu „Niepodległa” może przyznać specjalną nagrodę w wysokości do
3000 zł brutto.
10. Możliwe jest przyznanie dodatkowych nagród przez Partnerów, nieujętych w niniejszym
regulaminie.
§ 7
Prawa autorskie
1. Uczestnik, a w przypadku niepełnoletniego Uczestnika osoba sprawująca władzę rodzicielską
lub opiekę nad dzieckiem, przesyłając pracę konkursową zobowiązuje się, że w przypadku
otrzymania nagrody przeniesie na Organizatora majątkowe prawa autorskie albo udzieli
licencji wyłącznej uprawniającej do korzystania z autorskich praw majątkowych do
nadesłanej pracy konkursowej w całości lub części, stanowiącej utwór w rozumieniu prawa
autorskiego, na wymienionych poniżej polach eksploatacji:
1) trwałe lub czasowe utrwalenie lub zwielokrotnienie w całości lub w części, jakimikolwiek
środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz
wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, jak również trwałe lub
czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich
kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;
2) publiczne rozpowszechnianie i udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł mieć dostęp
do utworu w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
3) prawo do pobierania zysków ze sprzedaży publikacji wyłącznie przez Biuro Programu
Niepodległa;
4) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;
5) prawo do wykorzystania dla celów edukacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych;
6) prawo do rozporządzania oraz prawo udostępniania do korzystania z utworu, w tym
udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach
eksploatacji.
2. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 następuje poprzez złożenie oświadczenia,
stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu.
§ 8
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu podczas trwania Konkursu.
2. We wszystkich szczegółowych kwestiach nieobjętych niniejszym Regulaminem, decyzje
podejmuje Organizator

Wszystkie informacje oraz wymagane dokumenty  dotyczące konkursu dostępne są pod zamieszczonym linkiem

.https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/1920-ogolnopolski-konkurs-literacki-w-setna-rocznice-bitwy-warszawskiej/