REGULAMIN XIII GMINNEGO KONKURSU PALM I PISANEK WIELKANOCNYCH 2019

 1. Organizator:
  • Wójt Gminy Dydnia
  • Zespół Szkół w Dydni
  • Gminny Ośrodek Kultury Bibliotek Promocji i Wypoczynku w Dydni
 2. Cel imprezy:
  • rozwijanie zdolności plastycznych
  • wspieranie uzdolnień, pomoc w rozwijaniu zainteresowań uczniów
  • prezentacja zdolności plastycznych
  • kultywowanie tradycji wykonania palm i pisanek wielkanocnych
 3. Temat konkursu:
  • wykonanie palm i pisanek wielkanocnych
 4. Warunki uczestnictwa:
  • konkurs odbędzie się w następujących kategoriach:
 • kategoria I przedszkola łącznie z klasami 0
 • kategoria II szkoły podstawowe klasy I-III
 • kategoria III szkoły podstawowe klasy IV-VI
 • kategoria IV szkoły podstawowe klasy VII –VIII /Gimnazjum
 • kategoria otwarta (z wyłączeniem Przedszkoli, Szkól Podstawowych i Gimnazjów)

Każda placówka może wystawić po 3 palmy i 3 pisanki w danej kategorii wiekowej, wyłonione wcześniej drogą eliminacji szkolnych.

 1. Wykonanie prac:

 Palma

W konkursie będą uwzględnione wyłącznie kompozycje przestrzenne, technika prac dowolna (typowe i nietypowe materiały plastyczne i przyrodnicze), format od 50 do 200 cm.

Pisanka

Technika zdobienia jajka dowolna

 1. Każdą pracę należy opisać:
  • imię i nazwisko wykonawcy, wiek autora
  • imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna, instruktora)
  • dokładny adres placówki patronującej – pieczęć numer kontaktowy

Prace nie posiadające opisu nie będą rozpatrywane.

PRACE PROSIMY DOSTARCZYĆ DO ZESPOŁU SZKÓŁ W DYDNI W TERMINIE       DO 3 KWIETNIA 2019

Powołana przez organizatorów komisja dokona oceny prac i przyzna nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.  Decyzje komisji są ostateczne, organizatorzy zastrzegają  sobie prawo do interpretacji regulaminu.

Wszystkich uczestników biorących udział w konkursie zapraszamy w dniu 09.04.2019 o godz. 11.00 do Zespołu Szkół w Dydni (świetlica) na ogłoszenie wyników  i rozdanie nagród.

Osoby biorące udział w konkursie akceptują jego regulamin oraz wyrażają zgodę na podawanie do wiadomości publicznej i publikacji w mediach ich  wizerunku w postaci zdjęć oraz  imienia  nazwiska i wieku autora .

Po zakończonym postępowaniu konkursowym prosimy o pozostawienie w/w prac konkursowych. Wspomniane prace będą wyeksponowane w dniu 14.04.2019 r (Niedziela Palmowa) na placu przy kościele parafialnym w Dydni.